Huishoudelijk Regelement

Laatst gewijzigd op: 2015-06-30T19:00:23+0200

Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk regelement van S.V. Syntax Leiden

Contributie

Artikel 1.

De contributie voor het studiejaar 2014-2015 bedraagt €13,37. Dit is een jaarlijks bedrag en is onafhankelijk van het moment van lid worden en is niet restitueerbaar.

Voor alumni (oud-leden) van S.V. Syntax die reeds zijn afgestudeerd geldt een gereduceerde contributie van €5.

Betaling contributiegelden

Artikel 2.

De contributiegelden dienen binnen 2 weken na inschrijving betaald te zijn. Wanneer deze termijn verstreken is volgen er maximaal 2 aanmangingen met elk een betalingstermijn van 2 weken. Wanneer de laatste betalingstermijn verstreken is, zal de persoon worden uitgeschreven uit het Syntax ledenbestand.

Gedrag

Artikel 3.

Bij S.V. Syntax staat veiligheid, respect en gelijkheid hoog in het vaandel. Om deze reden zijn de volgende regels opgesteld met betrekking tot het omgaan met andere leden:

 1. Ongewenst gedrag is direct of indirect gedrag, zowel verbaal als non-verbaal dat als ongewenst, eenzijdig opgelegd wordt ervaren en waarvan de pleger redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als zodanig wordt ervaren. Ongewenst gedrag kan zijn:
  • direct of indirect seksueel getinte uitingen.
  • direct of indirect uitingen van intimidatie.
  • direct of indirect uitingen van discriminatie.
  • het toepassen van lichamelijk geweld.
 2. Ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag zijn de volgende beleidsmaatregelen door het bestuur vastgesteld:
  • Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van de leden.
  • Voor hen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag worden passende maatregelen vastgesteld.
  • Er is een vertrouwenspersoon aangesteld, die slachtoffers van ongewenst gedrag bijstaat en op zorgvuldige wijze klachten behandelt.
 3. Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze functie wordt bekleed door de Vicevoorzitter en zal bij afwezigheid vervangen worden door de Voorzitter.
 4. Hoofdregel is dat iedereen zich dient te onthouden van seksueel misbruik en seksuele intimidatie.
 5. Een ieder zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen andere zich veilig voelen.
 6. Een ieder onthoudt zich ervan een ander te bejegenen op een wijze dat hij/zij zich in zijn/haar waardigheid voelt aangetast en verder in het privéleven van andere door te dringen dan nodig is voor het gestelde doel van de vereniging.
 7. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen oudere en jeugdige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 8. Niemand mag een ander op zodanige wijze aanraken dat de andere deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 9. Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan.
 10. Het beleid van de vereniging is erop gericht om gereserveerd en met respect met elkaar om te gaan.